معرفي برنامه ابتكار بين المللي خشكسالي (IDI)

در نشست کمیته های ملی آسیا در سال ۲۰۰۹ در تهران، مرکز مدیریت آب شهری پیشنهاد ایجاد یک نهاد بین المللی در جهت پیش بینی، تحقیق و بررسی، سازگاری و کاهش مخاطرات ناشی ازخشکسالی را ارائه نمود. با توجه به اهميت فوق­العاده خشکسالي و تاثيرات منفي آن بر زندگي مردم کشورهاي خشک و...