هدف اصلي اين پروژه آماده سازي يك زيرساخت اطلاعاتي براي فرآهم آوردن امكان دسترسي به بيشترين منابع موجود درباره ادبيات، موسسات فعال و افراد متخصص در منطقه است. بر همين اساس بانك اطلاعات بر پايه سيستم وب براي راحتي استفاده كاربر تهيه شده است.

اين پروژه كاملا بر پايه فن آوري اطلاعات بنا شده است كه به همه سطوح مختلف مهندسي نرم افزار نيازمند است. مراحل لازم براي توليد سيستم عبارت بودند از:

  • آناليز نيازها
  • طراحي
  • تهيه فرم ها و طبقه بندي اطلاعات
  • آزمايش و كاليبراسيون
  • اطلاعات در دسترس روي وب
  • ارزشيابي و كنترل نهايي

اين بانك اطلاعاتي منطقه جغرافيايي كشورهاي خاور ميانه و مشترك المنافع را تحت پوشش قرار مي دهد. بدنه اصلي اجرايي اين پروژه در دانشگاه صنعتي اميركبير تهران طراحي شده است.