اهداف:

 • ایجاد و تجهیز مرکز تحقیقات آب در کابل با مساحتی معادل ۲۰۰۰ متر مربع برای ایجاد مراکز تحقیقاتی زیر:
 • مهندسی رودخانه
 • هیدرولوژی و منابع آب
 • تحقیقات آب­های زیرزمینی
 • مدل­سازی هیدرولیکی
 • اندازه­گیری­های میدانی (هیدروگراف، اندازه­گیری رسوب و رسوب­شناسی)
 • آزمایشگاه کیفیت آب
 • ایجاد و تجهیز ۱۳ ایستگاه هیدرومتری و ۱۰ ایستگاه هواشناسی در رودخانه­های مهم افغانستان برای توسعه شبکه­های اندازه­گیری؛
 • برگزاری ۳ دوره آموزشی در زمینه مدیریت منابع آب و محیط زیست برای کارشناسان بخش دولتی افغانستان در ایران؛

اقدامات زیر برای بازسازی ایستگاه­های هواشناسی انجام شده است:

 1. فراهم کردن تجهیزات ۱۰ ایستگاه هواشناسی و انتقال آن­ها به کابل و تأسیس ایستگاه هواشناسی فرودگاه کابل
 2. فراهم کردن تجهیزات ۳ ایستگاه هیدرومتری و انتقال آن­ها به کابل