سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سیستمی است برای عکس برداری ،ذخیره سازی، تحلیل، مدیریت و ارائه داده های فضایی . کاربران GIS قادرند پرس و جو های محاوره ای ایجاد نمایند، داده های فضایی را تحلیل کنند، داده ها و نقشه ها را ویرایش نمایند و نتایج عملیات را نیز ارائه دهند.از تکنولوژی GIS می توان برای تحقیقات علمی، مدیریت منابع، ارزیابی اثرات محیطی، مدیریت شهری و یا نفشه نگاری استفاده نمود.

سنجش از راه دور (RS) به جمع آوری داده از طریق تکنولوژی حسگرهای تصویر بردارمی گویند، که معمولا در هوا پیماها و یا ماهواره ها از آن استفاده می شود. کاربرد RS در نظارت بر مناطق سیل خیز و تاثیرات تغییرات آب و هوا است.

RS و GIS کاربرد های بسیار مهمی در مدیریت منابع آب یکپارچه دارند. توسعه و مدیریت پایدار منابع آب الزاما به برنامه ریزی مناسب، بکارگیری مناسب، اجرا و نگهداری مناسب وابسته است.GIS و تکنیک های سنجش از راه دور باید به طور موثر به عنوان جایگزین و مکمل روش های جمع آوری اطلاعات زمین ، در جنبه های مختلف انواع پروژه های آب مورد استفاده قرار گیرند.

پوشش مکرر منطقه که توسط ماهواره مهیا می شود ، به همراه اطلاعات دقیق و پیوسته زمانی که توسط حسگرهای زمینی تهیه می شوند، می توانند پایگاه داده مناسبی در راستای تحقق توسعه پایدار منابع آب ایجاد نمایند. کاهش هزینه های توسعه با به کاربردن سیستم سنجش از راه دور به همراه روش های متعارف در مدیریت منابع آبی امری اثبات شده است.

با توجه به اهمیت مطالب فوق الذکر کارگاه آموزشی تحت عنوان “کاربردGIS  و RS در مدیریت منابع آب” با همکاری وزارت شهرداری های منطقه ای و مدیریت آب شهری ، مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری و وزارت نیروی ایران در همکاری نزدیک با دانشگاه سلطان قابوس ، در شهر مسقط کشور عمان از ۲۸ دی ماه الی ۱ بهمن ماه ۱۳۸۹ برگزار گردید.

کارگاه آموزشی در نهایت دیدگاهی از تکنیک های سنجش از راه دور در فاز های مختلف مدیریت و توسعه منابع  آب را مهیا کرد.

هدف برگزاری کارگاه

هدف این دوره منطقه ای ایجاد مهارت های پایه ایGIS و RS که از واجبات مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آب هستند، برای شرکت کنندگان بوده است. بعلاوه انتظار می رود بعد از برگزاری این دوره شوق تشریک دانش و تجربه در میان کشورهای نیل بوجود آید. GIS یکی از قدرتمندترین ابزارهای تصمیم گیری در مدیریت منابع آب است.