آب به عنوان یک منبع حیاتی در کشاورزی و زراعت در منطقه مطرح می‌باشد که با افزایش جمعیت و توسعه شهری، کشاورزی و صنعتی، بحران ناشی از کمبود آن روز به روز بیشتر جوامع بشری را در تکاپوی استفاده بهینه از این منبع ارزشمند قرار می دهد. در این راستا کشورهای منطقه با درک این واقعیت، نسبت به اتخاذ راهکارهای جبرانی جهت رویارویی با محدودیت منابع آب اقدام نموده اند که یکی از این موارد استفاده از پساب‌های شهری به منظور آبیاری مزارع و زمین های کشاورزی است.لذا با ابتکار مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری – تهران و همکاری دانشگاه واخنیخن هلند ومرکز آب و محیط زیست دانشگاه یمن، جلسه گروه کارشناسی با عنوان “استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف کشاورزی” از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۷ آبان ماه در صنعا تشکیل گردید. در این راستا ازکارشناسان منطقه، به منظور تبادل افکار و تجربیات فردی و ملی دعوت گردید تا با هدف اصلی شناسایی مشکلات و ارایه راهکارها در قالب پروژه های مرتبط، موانع موجود را برطرف سازند و در نهایت پروژه‌های تحقیقاتی کلیدی در این زمینه تعریف نمایند تا در آینده نزدیک این پروژه‌ها به همراه پیشنهادات دیگر در کنفرانس حمایت‌کنندگان مالی مرکز طرح و بررسی گردد.